GDPR

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

La data de 25.05.2018 a intrat in vigoare Regulamentul 679/2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date (denumit in continuare „GDPR”), act normativ care asigura protecția drepturilor si libertăților fundamentale ale persoanelor fizice si in special a dreptului acestora la protecția datelor cu caracter personal.

 

Acordam o atenție deosebita confidențialității datelor cu caracter personal si protejării drepturilor clienților si partenerilor noștri.

 

In consecință, dorim sa va comunicam anumite informații relevante cu privire la prelucrările de date cu caracter personal realizate de societatea noastră:

 

1. Înțelesul unor termeni:

 

Pentru ca informațiile pe care vi le furnizam prin prezentul document sa fie cat mai clare, explicam in continuare înțelesul anumitor termeni utilizați mai jos, astfel cum sunt ei definiți de legislația aplicabila:

 

 • "date cu caracter personal" înseamnă orice informații privind o persoana fizica identificata sau identificabila ("persoana vizata"); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • "prelucrare" înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
 • "operator" înseamnă persoana care stabilește scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 • "persoana împuternicită de operator" înseamnă persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal in numele operatorului;
 • "destinatar" înseamnă persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agenția sau alt organism căreia (căruia) ii sunt divulgate datele cu caracter personal.

 

2. Operatorul de date:

 

Societatea Caredi Motors SRL (denumit in continuare „Operatorul”), cu sediul in București , număr de ordine in Registrul Comerțului J40/22029/2021, CUI  RO45366762, cu adresa pentru corespondenta la punctul de lucru din București, str. Prevederii nr. 2E, este operator de date cu caracter personal.

 

Prelucrarea datelor personale se realizează in temeiul si cu respectarea prevederilor legislației aplicabile, si in special ale Regulamentului 679/2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date (GDPR).

 

3. Categorii de date prelucrate:

 

Societatea noastră desfășoară mai multe tipuri de prelucrări de date cu caracter personal. Informațiile prelucrate, modalitatea de colectare si celelalte condiții ale prelucrărilor de date variază in funcție de scopul fiecărei operațiuni de prelucrare si temeiul sau legal

 

In general noi prelucram următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • numele, datele de contact, semnătura, funcția si organizația in care va desfășurați activitatea (in special in cazul reprezentanților si angajaților societăților partenere - clienți, furnizori, alți parteneri de afaceri;
 • adresa, date de identificare (serie si nr. CI, CNP), inclusiv dovada acestora;
 • experiența profesionala, studii si calificări, alte date cuprinse in mod uzual in CV (in special in cazul in care aplicați pentru un post in cadrul societății noastre);
 • cunoștințe si abilități tehnice si profesionale, calificare profesionala, informații despre cursurile de formare/perfecționare profesionala si concursurile organizate de Operator la care participați;
 • data nașterii (informație solicitata in general pentru confirmarea vârstei, respectiv a faptului ca ați împlinit 18 ani, astfel încât puteți participa la evenimentele, activitățile si / sau concursurile organizate de noi);
 • date despre relația contractuala dintre dvs. si societatea noastră;
 • date referitoare la sau necesare pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce ne revin - inclusiv, daca este cazul, date cu privire la veniturile realizate si/sau premiile primite de la Operator si fata de care societății noastre ii revin obligații fiscale (cum ar fi depunerea unor declarații fiscale, reținerea si plata unor impozite, taxe si contribuții către bugetul de stat sau alte bugete publice, etc.);
 • date din permisul de conducere, din certificatul de înmatriculare si/sau din cartea tehnica a autovehiculelor, informații privind problemele tehnice / defecțiuni ale autovehiculelor, informații despre polițele de asigurare ale autovehiculelor tip RCA/CASCO (in special in cazul persoanelor care achiziționează piese de schimb si accesorii pentru autovehicule de la societatea noastră, care beneficiază de drepturi de garanție sau de despăgubiri de la societățile de asigurare cu care colaboram, precum si in alte situații similare);
 • prelucram imaginea persoanelor care ne vizitează locațiile supravegheate video.

 

Este posibil ca, de la caz la caz sau in situații ocazionale, sa prelucram si alte date cu caracter personal, astfel cum vom informa persoanele vizate in fiecare situație punctuala in parte.

 

4. Scopurile si temeiurile legale ale prelucrărilor de date:

 

In aceasta secțiune prezentam scopul in care folosim datele cu caracter personal si identificam temeiurile legale pe care ne bazam fiecare prelucrare de date personale.

 

Societatea noastră prelucrează datele cu caracter personal in principal in următoarele scopuri:

 • reclama, marketing si publicitate, public relations;
 • vânzarea produselor si furnizarea serviciilor oferite de societatea noastră (inclusiv cursuri de calificare / perfecționare profesionala);
 • încheierea contractelor si urmărirea derulării contractelor cu partenerii contractuali (clienți, furnizori, etc.), inclusiv păstrarea contactului cu aceștia;
 • participarea dvs. la evenimentele, activitățile si / sau concursurile organizate de noi;
 • îndeplinirea obligațiilor ce ne revin, conform prevederilor legale aplicabile, ale hotărârilor judecătorești si ordinelor, deciziilor si dispozițiilor autorităților publice;
 • paza bunurilor Operatorului, precum si protejarea, respectarea si exercitarea drepturilor Operatorului.

 

Prelucrările de date cu caracter personal sunt realizate numai in baza unui temei legal, in conformitate cu dispozițiile GDPR. Temeiurile legale ale operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal pot fi următoarele:

 • îndeplinirea unor obligații legale ale Operatorului (îndeplinirea obligațiilor fiscale, de tinere a unor evidente solicitate de lege, etc.);
 • consimțământul dvs. liber exprimat (in cazul participării la evenimentele, activitățile si / sau concursurile organizate de noi, in situația abonării la newsletter-ul nostru, precum si in alte situații punctuale, când consimțământul dvs. este manifestat in mod expres si lipsit de echivoc);
 • interesul legitim al Operatorului (reclama, marketing si publicitate pentru produsele si serviciile pe care le oferim, public relations si promovarea imaginii Operatorului, vânzarea produselor si furnizarea serviciilor oferite de societatea noastră către alte persoane, paza bunurilor si protejarea, respectarea si exercitarea drepturilor noastre);
 • executarea unui contract la care sunteți parte sau realizarea demersurilor, la cererea dvs., înainte de încheierea unui contract.

 

5. Categorii de destinatari:

 

In general, utilizam datele dvs. personale in interesul nostru. Cu toate acestea, exista situații in care datele cu caracter personal vor fi dezvăluite unor anumite categorii de destinatari, in conformitate cu scopul fiecărei prelucrări in parte.

 

Datele personale pot fi comunicate partenerilor noștri de afaceri (inclusiv bănci sau alte instituții de creditare), precum si furnizorilor noștri de servicii care acționează ca persoane împuternicite de către Operator. Dintre aceștia, unii pot avea sediul principal in alte state membre ale Uniunii Europene.

 

Numele câștigătorilor concursurilor organizate de noi sunt anunțate public in cadrul respectivului eveniment, precum si prin publicarea pe site-urile noastre, pe paginile si canalele de pe rețelele de socializare, in revista si newsletter-ul nostru, precum si prin orice alte mijloace de comunicare. Datele personale ale câștigătorilor vor fi de asemenea transmise către autoritățile publice competente in vederea îndeplinirii obligațiilor fiscale, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

 

Datele personale sunt comunicate către autorități publice sau alte terțe părți atunci când exista o obligație legala in acest sens, daca a fost emis/a o decizie / un ordin administrativ cu caracter obligatoriu pentru Operator, precum si in cazul in care aceasta comunicare este necesara pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept in instanță.

 

6. Perioada stocării datelor:

 

Datele dvs. personale vor fi păstrate într-o forma care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioada care nu depășește perioada necesara îndeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate datele. Prin urmare, perioada de păstrare a datelor diferă in funcție de scopul fiecărei prelucrări de date.

 

In cazul in care legislația aplicabila stabilește anumite termene pentru păstrarea informațiilor, atunci datele vor fi păstrate pe întreaga perioada impusa de lege.

 

In general, datele utilizate in relațiile contractuale dintre societatea noastră si partenerii săi vor fi păstrate pe perioada derulării acestei relații contractuale, precum si pe perioada curgerii termenului de prescripție pentru fiecare dintre raporturile juridice desfășurate.

 

Pentru fiecare prelucrare de date in alte scopuri se vor stabili termenele de păstrare a datelor rezonabile si care sa nu depășească perioada necesara îndeplinirii scopurilor respectivei prelucrări.

 

In anumite cazuri particulare (cum ar fi, dar fără a se limita la: accidente, apariția unor situații litigioase, comiterea de infracțiuni sau contravenții, solicitări ale unor autorități publice, etc.), datele vor fi păstrate pentru întreaga perioada de timp necesara lămuririi in mod definitiv a evenimentului respectiv.

 

7. Sursa datelor:

 

In general datele sunt colectate direct de la dvs. sau, in cazul in care sunteți reprezentant / angajat al unui partener al nostru, de la angajatorul dvs. sau persoana pe care o reprezentați. Datele pot fi colectate atât de noi cat si de împuterniciți ai noștri, care acționează in numele si pentru Operatorul de date.

 

In anumite cazuri particulare, datele pot fi primite de la parteneri contractuali ai societății noastre, cum ar fi societățile de asigurări, unitățile reparatoare de autovehicule (service-uri auto) cu care colaboram sau proprietarii autovehiculelor pe care le utilizați.

 

Ocazional putem primi datele dvs. de la autorități publice, din surse disponibile public (cum ar fi Registrul Comerțului, Cartea Funciara, Arhiva Electronica de Garanții Reale Mobiliare, portalul instanțelor de judecata, etc.), sau de la alte terțe persoane, cum ar fi furnizori de servicii de selecție si recrutare.

 

8. Drepturile dvs. in calitate de persoane vizate:

 

In calitate de persoana vizata beneficiați de următoarele drepturi:

 

 • dreptul de informare si de acces la datele pe care ni le furnizați;

Dreptul de acces presupune dreptul de a obține din partea noastră o confirmare ca prelucram sau nu date cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la următoarele informații:

 1. scopurile prelucrării;
 2. categoriile de date cu caracter personal prelucrate;
 3. destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează sa le fie divulgate, in special destinatari din tari terțe sau organizații internaționale;
 4. acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează ca vor fi stocate datele cu caracter personal sau, daca acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada;
 5. in cazul in care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la dvs., orice informații disponibile privind sursa acestora;
 6. existenta unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, precum si, in cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizata si privind importanta si consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizata.

 

 • dreptul de a solicita rectificarea datelor dvs. personale, atunci când sunt inexacte; acesta include si posibilitatea de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete;

 

 • dreptul de a solicita ștergerea datelor si/sau restricționarea prelucrării acestor date, precum si dreptul de a va opune prelucrării, in cazurile si condițiile stabilite de GDPR;

Avem obligația de a șterge datele dvs. personale atunci când:

 1. datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 2. va retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 3. va opuneți prelucrării realizate in temeiul interesului legitim al Operatorului si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce privește prelucrarea, sau atunci când prelucrarea are drept scop marketingul direct;
 4. datele au fost prelucrate ilegal;
 5. datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine Operatorului.

Obligația de ștergere a datelor nu se aplica atunci când prelucrarea este necesara:

 1. pentru exercitarea dreptului la libera exprimare si la informare;
 2. pentru respectarea unei obligații legale care prevede prelucrarea;
 3. din motive de interes public in domeniul sănătății publice;
 4. in scopuri de arhivare in interes public, in scopuri de cercetare științifică sau istorica ori in scopuri statistice; sau
 5. pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept in instanță.

Aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării in cazul in care se aplica unul din următoarele cazuri:

 1. contestați exactitatea datelor, pentru o perioada in care putem verifica exactitatea datelor;
 2. prelucrarea este ilegala, iar dvs. va opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând in schimb restricționarea utilizării lor;
 3. Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrării, dar dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept in instanță; sau
 4. v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

In orice moment, aveți dreptul de a va opune, din motive legate de situația dvs. particulara, prelucrărilor de date realizate in temeiul interesului legitim al Operatorului, inclusiv creării de profiluri; in aceasta situație, Operatorul nu va mai prelucra datele dvs., cu excepția cazului in care operatorul demonstrează ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevalează asupra intereselor, drepturilor si libertăților persoanei vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept in instanță.

Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a va opune in orice moment prelucrării in acest scop a datelor dvs.  personale, inclusiv creării de profiluri, in măsura in care este legata de marketingul direct respectiv. In cazul in care va opuneți prelucrării in scopul marketingului direct, datele dvs. nu vor mai fi prelucrate in acest scop.

 

 • dreptul la portabilitatea datelor, in cazul in care temeiul prelucrării datelor este consimțământul dvs. sau încheierea ori executarea unui contract, iar prelucrarea este efectuata prin mijloace automatizate.

In cazul in care aceste condiții sunt întrunite cumulativ, aveți dreptul de a primi datele care va privesc si pe care ni le-ați furnizat intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat.

Aveți de asemenea dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea noastră, precum si dreptul ca datele sa fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;

 

 • in cazul prelucrărilor de date realizate in temeiul consimțământului dvs., aveți dreptul de a va retrage consimțământul in orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;

 

 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata.

Acest drept consta in posibilitatea dvs. de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afectează in mod similar într-o măsură semnificativa.

Acest drept nu se aplica in cazul in care decizia:

 1. este necesara pentru încheierea sau executarea unui contract intre noi si dvs;
 2. este autorizata prin dreptul Uniunii sau dreptul intern si care prevede, de asemenea, masuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților si intereselor dvs. legitime; sau
 3. are la baza consimțământul explicit al persoanei vizate.

 

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteți adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la adresa de email: office@auto-lider.ro sau la adresa de corespondenta a Operatorului menționată mai sus.

 

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere in fata autorității de supraveghere - Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

 

9. Alte prevederi:

 

In cazul in care in viitor vom începe noi operațiuni de prelucrare de date cu caracter personal sau vom intenționa sa prelucram datele cu caracter personal deținute de noi intr-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, va vom furniza, înainte de aceasta prelucrare ulterioara, informații privind noua prelucrare si noul scop (scopul secundar), precum si orice informații suplimentare relevante.

 

Obligația noastră de a va informa cu privire la prelucrările de date nu se aplica in anumite cazuri prevăzute expres de legislația aplicabila, respectiv daca si in măsura in care:

 • dețineți deja informațiile respective;
 • furnizarea acestor informații se dovedește a fi imposibila sau ar implica eforturi disproporționate, sau in măsura in care obligația de informare este susceptibil sa facă imposibila sau sa afecteze in mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective; in astfel de cazuri, Operatorul va lua masuri adecvate pentru a proteja drepturile, libertățile si interesele dvs. legitime, inclusiv punerea informațiilor la dispoziția publicului;
 • obținerea sau divulgarea datelor este prevăzută in mod expres de dreptul Uniunii Europene sau de dreptul intern sub incidenta căruia intra Operatorul si care prevede masuri adecvate pentru a proteja interesele dvs. legitime; sau
 • in cazul in care datele cu caracter personal trebuie sa rămână confidențiale in temeiul unei obligații statutare de secret profesional reglementate de dreptul Uniunii Europene sau de dreptul intern, inclusiv al unei obligații legale de a păstra secretul.

 

In final, va asiguram ca tratam cu maxima seriozitate drepturile pe care le aveți in legătură cu prelucrările pe care le realizam asupra datelor referitoare la dvs. si vom lua toate masurile rezonabile pentru a ne asigura ca datele dvs. personale vor fi protejate precum si ca drepturile dvs. sunt respectate.